Privacyverklaring

1. OP WIE IS DEZE PRIVACY VERKLARING VAN TOEPASSING?

1.1 Deze site (https://poly-seal.be) is eigendom van en wordt beheerd door Poly-Seal NV, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Dommekensstraat 5 (« Wij » of « Poly-Seal »). Wij zijn een familiebedrijf gespecialiseerd in de productie van industriële flexibele verpakkinsmaterialen.

Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verwerkt door onze onderneming.

1.2 Als onderneming stellen wij alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of « GDPR »).

2. WAT WORDT GEDEKT DOOR DEZE PRIVACY VERKLARING?

2.1 Via deze Privacy Verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken als verwerkingsverantwoordelijke wanneer wij onze activiteiten uitvoeren of wanneer u gebruik gemaakt van de Site en de daarop aangeboden formulieren en toepassingen, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kan contacteren voor meer informatie.


2.2 Wanneer wij verwijzen naar « deze Site », bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de volgende url: https://poly-seal.be


2.3 Deze Site kan links bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel links te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacy Verklaring heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door Poly-Seal.Wanneer u links op deze Site aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacy Verklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

3. HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

3.1 Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten of wanneer u deze Site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.

3.2 Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld via een formulier op deze Site, door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijvoorbeeld derden dienstverleners waarop wij beroep doen in het kader van onze activiteiten of uw werkgever), of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn. Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons.

3.3 Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

4.1 De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:- standaard identificatie- en contactgegevens (bv. naam, adres (privé / werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé/werk);- elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, browser type enz.);- persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal; …);- financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer, …);- levensstijl en sociale omstandigheden;- familiale omstandigheden (bv. burgerlijke staat, …);- tewerkstelling- en opleidingsgegevens (bv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel, gevolgde opleidingen, …);- de door u opgegeven informatie in formulieren (bv. afspraak- en contactformulieren) en aan alle mogelijke diensten en communicatiekanalen die wij aanbieden;- gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt;- gegevens die u ons verstrekt wanneer u één van onze toonzalen bezoekt en de interesse die u hierbij toont in onze producten en diensten;- gegevens over uw gebruik van deze Site- gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie.

4.2 Wij verzamelen via deze Site onder meer persoonsgegevens voor de volgende specifieke dienst:

o Contactformulier

Via deze Site kunt u contact met ons opnemen om meer informatie te bekomen, alsook om vragen te stellen of advies te ontvangen. Wij verwerken in dit verband de volgende gegevens: naam, e-mail en uw bericht of verzoek.

4.3 Wanneer u onze onderneming bezoekt, noteren wij steeds uw gegevens met het oog op verdere opvolging. Wij houden met name de volgende gegevens van u bij: naam, firmanaam, tijdstip van aankomst.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

5.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:- klanten- en leveranciersbeheer;- opvolging van bezoekers;- beheer van bestellingen en leveringen;- facturatie en boekhouding;- het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;- de goede organisatie van onze (online) diensten;- direct marketing en verkoop;- behandelen van vragen, verzoeken en klachten van klanten en leveranciers;- beheer van geschillen;- public relations;- statistieken en marktonderzoek;- veiligheid;- toegangscontrole;- logistiek;- naleven van wettelijke verplichtingen.

6. OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:- met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;- om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;- in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze Onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klantenbeheer, opvolging van bezoekers enz en na het verrichten van een belangenafweging.Indien u hierover meer informatie wenst; kan u steeds met ons contact opnemen.

6.2 Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrij, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bv. zeer specifieke direct marketing en marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

7. AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

7.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden vennootschappen of derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:- externe dienstleveranciers waarop de Onderneming een beroep doet voor verschillende zakelijke diensten;- marketeers;- rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;- externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants van de Onderneming).

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet de zelfde graad van gegevensbescherming biedt.

7.2 Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen (bv. marketeers) voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van doelgerichte reclame (“targeted advertising”).

8. ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

8.1 Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-)maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

8.2 Deze maatregelen omvatten onder meer:- trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;- administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;- technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, firewalls, anti-virus software en versleuteling;- fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsbadges om toegang te verweren tot onze bedrijfsruimten.

8.3 Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

9. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

9.1 Als algemene regel worden de persoonsgegevens verwerkt in het kader van het gebruik van onze diensten bewaard gedurende een periode van 5 jaar vanaf het ogenblik dat ze worden verkregen. Het zelfde geldt voor de berichten die u naar ons verzendt via e-mail of enig ander communicatiemiddel.

9.2 Wij zullen alle andere persoonsgegevens bewaren voor een redelijke periode, nl. de langste van de volgende periodes: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

10. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT VOOR GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING?

10.1 Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

11. WELKE RECHTEN HEB IK ?

11.1 U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om:

o inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen ;

o te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn ;

o te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken ;

o uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) ;

o uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst) ;

o bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

11.2 U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen (zie hieronder) of op de uitschrijvingslink klikken in de door ons verzonden direct marketing berichten. In voorkomend geval, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.

11.3 Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u:- een e-mail verzenden aan mail@poly-seal.beof- een schriftelijk verzoek richten aan Dommekensstraat 5, 9240 Zele. U kan deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

11.4 Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

12. HOE CONTACT MET ONS OPNEMEN ?

12.1 Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring en deze Site in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door:- een e-mail te sturen naar mail@poly-seal.be- te telefoneren naar: +32 52 44 98 86- een schriftelijk verzoek te versturen naar: Dommekensstraat 5, 9240 Zele.

13. WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACY VERKLARING

13.1 Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Verklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Verklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen. Voor zover wij over uw e-mail adres beschikken, zullen wij u tevens elektronisch op de hoogte brengen van iedere wijziging aan deze Privacy Verklaring.

Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn en hoe we ze gebruiken, de soorten cookies die we gebruiken, d.w.z. de informatie die we verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt, en hoe we de cookievoorkeuren kunnen beheren. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Lees meer over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken in onze privacyverklaring. Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: poly-seal.be.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om kleine stukjes informatie op te slaan. Ze worden op uw apparaat opgeslagen wanneer de website in uw browser wordt geladen. Deze cookies helpen ons om de website naar behoren te laten functioneren, veiliger te maken, een betere gebruikerservaring te bieden en te begrijpen hoe de website presteert en om te analyseren wat werkt en waar deze moet worden verbeterd.

Hoe gebruiken we cookies?

Zoals de meeste online services, gebruikt onze website first-party cookies en cookies van derden voor verschillende doeleinden. First-party cookies zijn meestal nodig om de website op de juiste manier te laten werken, en ze verzamelen geen van uw persoonlijk identificeerbare gegevens.

De cookies van derden die op onze website worden gebruikt, zijn voornamelijk bedoeld om te begrijpen hoe de website presteert, hoe u met onze website omgaat, onze diensten veilig te houden, advertenties aan te bieden die voor u relevant zijn, en al met al om u een betere en verbeterde gebruiker te bieden. ervaring en help uw toekomstige interacties met onze website te versnellen.

Welke soorten cookies gebruiken we?

Essentieel: sommige cookies zijn essentieel om de volledige functionaliteit van onze site te kunnen ervaren. Ze stellen ons in staat om gebruikerssessies te onderhouden en eventuele beveiligingsbedreigingen te voorkomen. Ze verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen op uw account en producten aan uw winkelmandje toevoegen en veilig afrekenen.

Statistieken: Deze cookies slaan informatie op zoals het aantal bezoekers van de website, het aantal unieke bezoekers, welke pagina’s van de website zijn bezocht, de bron van het bezoek, etc. Deze gegevens helpen ons te begrijpen en analyseren hoe goed de website presteert en waar het moet worden verbeterd.

Marketing: onze website geeft advertenties weer. Deze cookies worden gebruikt om de advertenties die we aan u laten zien te personaliseren, zodat ze voor u betekenisvol zijn. Deze cookies helpen ons ook om de efficiëntie van deze advertentiecampagnes bij te houden. De informatie die in deze cookies is opgeslagen, kan ook worden gebruikt door de externe advertentieproviders om u ook advertenties op andere websites in de browser te tonen.

Functioneel: dit zijn de cookies die bepaalde niet-essentiële functionaliteiten op onze website helpen. Deze functionaliteiten omvatten het insluiten van inhoud zoals video’s of het delen van inhoud van de website op sociale mediaplatforms.

Voorkeuren: deze cookies helpen ons uw instellingen en browservoorkeuren zoals taalvoorkeuren op te slaan, zodat u een betere en efficiëntere ervaring heeft bij toekomstige bezoeken aan de website.

Hoe kan ik de cookievoorkeuren beheren?

Mocht u besluiten uw voorkeuren later tijdens uw browsesessie te wijzigen, dan kunt u op het tabblad “Privacy- en cookiebeleid” op uw scherm klikken. Hierdoor wordt de toestemmingsverklaring opnieuw weergegeven, zodat u uw voorkeuren kunt wijzigen of uw toestemming volledig kunt intrekken.

Daarnaast bieden verschillende browsers verschillende methoden om cookies die door websites worden gebruikt, te blokkeren en te verwijderen. U kunt de instellingen van uw browser wijzigen om de cookies te blokkeren / verwijderen. Ga naar wikipedia.org, www.allaboutcookies.org voor meer informatie over het beheren en verwijderen van cookies.